אז (על) מה הדירקטוריון חושב?

דסק מחקרי, Fact Stories

פברואר 2021

כחלק מהכנס השנתי של איגוד הדירקטורים לשנת 2022, שעסק בנושא "מקצוע הדירקטור ותהליכי המינוי בשולחן הדירקטוריון", ערכנו סקר מקיף בקרב חברי איגוד הדירקטורים.

הנושאים שנבחנו בסקר הדירקטורים/ות: 

  • גיוון מגדרי בדירקטוריון
  • השפעות הקורונה על פעילות הדירקטוריון
  • מיצוי פוטנציאל הדירקטור/ית
  • מעורבות, השפעה וקבלת החלטות בדירקטוריון

הסקר נשלח במייל לכל חברי איגוד הדירקטורים, וממצאיו עובדו ונותחו לכדי מסמך עם תובנות ומסקנות.

תפריט