תנאי שימוש

אנא קרא את התנאים הבאים בעיון.

Fact stories פקטסטוריס, ״פקטסטוריס״ סוכנות למחקר, הרשומה במדינת ישראל, דורשת כי כל המבקרים באתר זה, הנמצא בבעלות, בהפעלה, תחת רישיון ובשליטה של פקטסטוריס (להלן “האתר”) יצייתו לתנאי השימוש האמורים להלן. על ידי כניסתך לאתר ושימושך באתר, הנך מעיד על ידיעתך והסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, עליך להימנע משימוש באתר. המונחים “אתה” או “שלך” או “לך” ונגזרותיהם מתייחסים למשתמש או לצופה באתר. פקטסטוריס עשויה לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של האתר בכל עת, לרבות זמינות של תכונה, של מאגר נתונים או של תוכן. פקטסטוריס עשויה גם להטיל הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים ו/או להגביל את גישתך לחלקים באתר או לכל חלקי האתר ללא הודעה מוקדמת או נשיאה בחבות מכל סוג. התנאים וההגבלות של הסכם השירות של פקטסטוריס עם הלקוח החלים על חלק כלשהו באתר, יהיו התנאים הקובעים במקרה של סתירה עם תנאי שימוש אלה.

הגבלות על השימוש

כל המוצרים והשירותים האינטרנטיים, המידע, החומרים, הנתונים, התמונות, הגרפיקה, הצלילים ומרכיבים אחרים באתר (להלן “התוכן”) כפופים לזכויות יוצרים של פקטסטוריס והם בבעלות או בשליטה של פקטסטוריס אלא אם כן צוין אחרת. כל שימוש בלתי מורשה בתוכן האתר עלול להפר זכות יוצרים, סימן מסחרים או חוקים אחרים וזכויות קניין רוחני של פקטסטוריס או של צד שלישי. שימוש בלתי מורשה עלול להוביל לתביעת נזיקין ו/או להוות עבירה פלילית. אסור לשנות, להעתיק או להפיץ, לפרסם מחדש, להעלות, להציב, להדיר לאחור או להעביר תוכן מן האתר בכל דרך, ללא אישור מוקדם בכתב מאת פקטסטוריס. התוכן באתר מסופק למטרות חוקיות בלבד.

זכויות יוצרים

1.1. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, זכויות היוצרים חלות, בין השאר, בתכני האתר, עיצוב האתר, שם האתר, תמונות, איורים, קטעי וידיאו, תוכנה או יישום וכל חומר אחר המצוי באתר שייך למנהלי האתר.

1.2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או להציג מחדש ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהלי האתר ו/או מנהלי החברה

הגבלת אחריות

פקטסטוריס לא תישא בחבות בגין כל נזקים או פציעה הנגרמים מחומרים או תוכנה, כולל בין היתר, כשל בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב בפעולה או בהעברה, וירוס מחשב, או קריסת קווים. פקטסטוריס לא תישא בחבות כלפיך או כלפי צד שלישי בגין נזקים או פציעה, כולל בין היתר, נזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, נזקי הסתמכות, תוצאתיים או עונשיים הנובעים מהשימוש, או מאי יכולת להשתמש, בחומרים או בתוכנה הזמינים באמצעות אתר זה, וזאת גם אם הייתה רשלנות או שהובאה לידיעת פקטסטוריס או לידיעת נציג מורשה של פקטסטוריס האפשרות שיחולו נזקים כאמור, או בשני המקרים.

הגשות

הנך מעניק לפקטסטוריס בזאת את הזכות להשתמש בכל ההערות, ההצעות, הרעיונות, הגרפיקה, וכל מידע אחר שהועבר לפקטסטוריס באמצעות האתר (יחד, להלן, “ההגשות”). פקטסטוריס לא תידרש לטפל בהגשה כלשהי כסודית, ולא תישא בחבות בגין רעיונות לעסקיה (כולל, בין היתר, רעיונות למוצרים או לפרסום) ולא תיגרם לה חבות כתוצאה מקווי דמיון לאלה העשויים להופיע בפעולות או בתוכן עתידיים של פקטסטוריס. למעט כאמור להלן בפסקה זו, תהא פקטסטוריס זכאית להשתמש בהגשה למטרה מסחרית או אחרת מכל סוג, ללא מתן פיצוי לך או לכל אדם אחר השולח את ההגשה. הנך מסכים לשפות, להגן ולמנוע מנזק מפקטסטוריס מפני כל חבות הנובעת מן השימוש או ההפצה של חומרים אלה. כמו כן, אתה מעניק לפקטסטוריס את הזכות להשתמש בשמך בקשר לשכפול או ההפצה של חומרים כאמור.

מידע אישי מזהה העשוי להתקבל באתר מסופק על ידי המבקר באתר מרצונו החופשי, ועל מידע זה יחולו תנאי מדיניות הפרטיות שלנו. אתה מודע לכך כי אתה אחראי לכל חומר שאתה מגיש, וכי אתה, ולא פקטסטוריס, נושא באחריות המלאה להודעתך, לרבות חוקיותה, אמינותה, נאותותה, מקוריותה, וזכויות היוצרים להודעתך. אינך רשאי לפרסם או להעביר לאתר זה או ממנו כל חומר בלתי חוקי, או חומר שיש בו כדי איום, הוצאת דיבה, השמצה, חומר מגונה, פורנוגרפי, או חומר אחר המהווה הפרה של החוק. במקרה החל, פקטסטוריס שומרת את הזכות למחוק, להעביר או לערוך הודעות אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי נחשבות פוגעניות, משמיצות, מגונות, או מפרות חוקי זכויות יוצרים או סימנים מסחריים, או שאינן קבילות בדרך אחרת, ואתה מוותר בזאת על זכויות מוסריות שעשויות להיות לך בחומר ששונה באופן שאינו מקובל עליך.

כתב ויתור

תוכן האתר עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. כמו כן, פקטסטוריס עשויה להכניס שינויים או שיפורים לאתר בכל עת. תוכן האתר מסופק “כמות שהוא” (“As Is”) ו”ככל שיהיה זמין” (“As Available”), ללא אחריות מכל סוג, בין אם במפורש או מכללא, במידה המרבית המותרת בחוק החל. פקטסטוריס מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות, אי הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת. פקטסטוריס אינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בתוכן יהיו ללא הפרעה וללא שגיאות, כי פגמים יתוקנו, או שהאתר, או השרתים שהופכים אותו לזמין יהיו נקיים מווירוסים או מֵרְכיבים מזיקים אחרים. פקטסטוריס אינה מתחייבת או מספקת ערובות בדבר השימוש או תוצאות השימוש בתוכן האתר מבחינת נכונותו, דייקנותו, אמינותו, או בכל דרך אחרת. פקטסטוריס אינה מתחייבת לעדכן את החומרים שבאתר. אתה (ולא פקטסטוריס) נושא בעלות המלאה של כל שירות או תיקון הכרחיים. ייתכן כי ההחרגה לעיל אינה חלה עליך, במידה שהחוק החל אוסר על החרגה של אחריות מכללא. בנוסף, המידע הכלול באתר מיועד לצורכי מידע בלבד ואין לסמוך עליו לכל מטרה שהיא. פקטסטוריס לא תישא בחבות בגין תוצאות שהושגו או לא הושגו כתוצאה מהשימוש במידע הכלול באתר.

כל אזכור של פקטסטוריס או של המידע הכלול באתר למטרות מסחריות, לרבות ציטוט בפרסום, בחומרי מכירות או בחומרי שיווק, אסור בהחלט.

אתרים מקושרים

אתר זה כולל קישורים לאתרים אחרים שאינם מוחזקים על ידי פקטסטוריס. פקטסטוריס אינה אחראית לתוכנם של אתרים אלה ואינה מספקת כל התחייבות בנוגע לתוכן או לדיוק של הדעות המובעות בהם או לקישורים אחרים המסופקים על ידי אתרים אחרים כאמור. הכללת קישור לאתרים כאמור לא תתפרש כתמיכה מצדה של פקטסטוריס לאתרים או למוצרים או שירותים הנזכרים בהם. פקטסטוריס רשאית לסיים קישור בכל עת. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על אתרים כאמור עשויים להיות שונים מאלה שחלים על אתר זה. אם תחליט לגשת לאתר של צד שלישי המקושר לאתר זה, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד ופקטסטוריס לא תישא בחבות כלשהי בגין כל הפסד או נזק הנובעים מהשימוש שלך באתר כאמור.

קישור ומדיניות בדבר סמלי לוגו

בעת הצגת קישור לדף כלשהו באתר זה, הנך מסכים להיות מחויב על פי התנאים וההגבלות הבאים. למעט כאמור בפסקה זו, פקטסטוריס אוסרת על שימוש בזיכרון מטמון באתר זה, על שימוש או פרסום של קישורי היפרטקסט באופן בלתי מורשה באתר, ועל מסגור תוכן הזמין באמצעות האתר. הנך רשאי להציג קישור לאתר אך ורק דרך דף הבית של האתר או דף שער (gateway) מיועד. דף שער הוא כל דף שהוא הדף הראשון והעיקרי המשמש כנקודת מוצא לגוף תוכן משמעותי. הקישורים יכולים להיות קישורי טקסט בלבד והמלל חייב להיות “נפקטסטוריס” בלבד. מותר להשתמש בתמונות הלוגו של פקטסטוריס למטרות קישור בלבד, ומותר להשתמש בהן אך ורק לאחר שהתקבלה רשות מפורשת של פקטסטוריס. בקשות לקבלת רשות כאמור או רשות להציג קישור לאתר באופן אחר מזה שהותר בפסקה הקודמת יופנו אל fact stories creative research agency פקטסטוריס סוכנות למחקר, בכתובת: הרצל 16, תל אביב טלפון: 972 + 747018208 על ידי הצגת קישור לאתר, אתה מאשר ומסכים כי פרט לאמור בהסכם זה, כל הזכויות לסימנים המסחריים או לסימני השירות של פקטסטוריס המשמשים באתר, לתוכן המופיע באתר ולעיצוב של האתר, שייכות לפקטסטוריס. אינך רשאי לתת מצג כוזב לגבי קשריך עם פקטסטוריס או ליצור רושם כוזב או מטעה בנוגע לפקטסטוריס. אין להשתמש בקישורים לאתר באופן שמרמז או מעלה את האפשרות שפקטסטוריס מאשרת או תומכת בך, באתר שלך או במוצרים ושירותים שלך (בכל המקרים, פרט למה שנקבע בהסכמים נפרדים של פקטסטוריס אתך בכתב). פקטסטוריס אינה נושאת באחריות או בחבות בגין תוכן המופיע באתר האינטרנט שלך. אתה מסכים לשפות ולהגן על פקטסטוריס מפני כל תביעות נגד פקטסטוריס הנובעות מהאתר שלך או המבוססות עליו. קישור(ים) לא יופיע(ו) באף דף באתר האינטרנט שלך או בכל הקשר המכיל תוכן או חומרים העלולים להתפרש כמוציאי דיבה, מגונים או פליליים, או אשר מהווים הפרת זכויות או הפרה אחרת או הקוראים להפרת זכויות או הפרה אחרת של זכויות צד שלישי. פקטסטוריס שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש ממך להסיר את כל הקישורים או קישור ספציפי לאתר זה מאתרך. זהו אינו רישיון, אך בכפוף לציותך לתנאים האמורים לעיל, פקטסטוריס מסכימה להעניק לך את הזכות להשתמש בשם “פקטסטוריס” אך ורק למטרת יצירת קישור לאתר כפי שהותר בהסכם זה. להוציא הרשות המוגבלת להשתמש בשם “פקטסטוריס” כאמור בפסקה זו, אינך רשאי להשתמש בסימנים מסחרים או בסימני שירות של פקטסטוריס לכל מטרה אחרת ללא רשות מפורשת בכתב שלפקטסטוריס. פקטסטוריס עשויה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא עילה, לבטל את רשותה המוענקת בהסכם זה להשתמש בשם “פקטסטוריס” ואת זכותך להציג קישור לדפי אתר זה. במקרה כזה, לפי בקשה, אתה מסכים להסיר לאלתר את כל הקישורים לאתר ולחדול להשתמש בשם “פקטסטוריס” לצורכי קישור. לאחר מכן, כל קישורים עתידיים לאתר יחייבו רשות מפורשת בכתב של פקטסטוריס. פקטסטוריס שומרת את הזכות לתקן תנאים והגבלות אלה בנוגע לקישור בכל עת. על ידי המשך הצגת הקישור לאתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה בנוגע לקישור ולציית להם, וכן לציית ליתר תנאי השימוש באתר, על תיקוניהם מעת לעת.