IV.

סינכרון ואימות נתונים:

שילוב והצלבת הדאטה החיצונית שנצברה בתהליך, ביחד עם המידע הפנימי של הארגון/מותג. שלב זה כולל בדיקת מהימנות ומתן תוקף מחקרי לכל המידע שנאסף.

תפריט

רוצים לשמוע עוד?