II.

מידענות רב-תחומית:

איסוף מידע חיצוני בעזרת כלי המחקר של הדסקים השונים, תוך התייחסות לכל המידע האיכותי והכמותי הרלוונטי לשאלת המחקר.

תפריט

רוצים לשמוע עוד?